31- براي باز کردن يک فايل از پیش ذخیره شده چند راه داريم؟

أ- کليد هاي Ctrl+ N         ب- گزينه Open                            ج- کليد هاي Al t + F + O             د- ب و ج

32- گزينه Shrink To Fit   :

أ- سلول را کوچک ميکند .                                                  ب- سلول را بزرگ ميکند تا متن در آن بگنجد.
ج- متن را بزرگ ميکند .                                                     د- متن را کوچک ميکند تا در سلول بگنجد.

33- اگر از گزينه Delete استفاده کنيم :

أ- فقط محتواي سلول حذف ميشود                                     ب- فرمت سلول حذف ميشود
هم محتوا و هم فرمت سلول حذف ميشود                د- سلول حذف ميشود

34- براي حذف کاربرگ :

أ- Right Click  بر روي Sheet و انتخاب  Remove                     ب- Right Click  بر روي Sheet و انتخاب  Delete
ج- Left Click  بر روي Sheet و انتخاب  Delete                        د- ب و ج

35- اگر يک ستون اضافه کنيم ، اين ستون :

أ- بعد از ستون قبلي اضافه ميشود                          ب- در سمت چپ ستون قبلي اضافه ميشود
ج- در سمت راست ستون قبلي اضافه ميشود .                    د- بستگي دارد که محيط فارسي يا انگليسي باشد

36- اگر بخواهيم فايلي را با غير از نام پيش فرض براي اولين بار ذخيره کنيم :

أ- از گزينه Save استفاده ميکنيم                                         ب- از گزينه Save as استفاده ميکنيم.
ج- از Icon مخصوص Save استفاده ميکنيم               د- هر سه مورد

37- منظور از آدرس A10 چيست؟

أ- ستون 10 و سطر  A                                                      ب- ستون A و سطر 10
ج- هر دو مورد ميتوانند درست باشند                                   د- بستگی دارد فارسی باشد یا انگلیسی

38- در چه صورت هنگام Close کردن يک Book پيغامي مبنی بر ذخيره يا عدم ذخيره Book ظاهر ميشود؟

أ- هنگامي که فايل را ذخيره کرده باشيم و بخواهيم خارج شويم
ب- هنگامي که فايل را اصلاً ذخيره نکرده باشيم و بخواهيم خارج شويم
ج- هنگامي که فايل را ذخيره کرده باشيم ولي تغييرات داده باشيم و مجدداً ذخيره نکرده باشيم و بخواهيم خارج شويم.
د- گزینه های ب و ج

39- فرمول ( A1 : A4 ) Count / ( A1:A4 ) Sum = معادل کدامیک از فرمانهای زیر است ؟

            أ-  (A1 : A4 ) Max                                                           ب-  ( A1 : A4 ) Count ) Sum

            ج-  (( A1 : A4 ) Sum ) Count                                            د-  Average ( A1 : A4 )

40- کدامیک از گزینه های زیر در صفحه Number از کادر محاوره Format Cells تعداد ارقام اعشار را تعیین می کند ؟

            أ-  Decimal Places           ب-  Scientific                              ج-          Percentage                   د-  Fraction

41- برای تعیین اینکه متن داخل سلول چگونه قرار بگیرد ( چپ چین ، راست چین و ... ) از کدام تب مربوط به Format cells باید اقدام نمود؟

            أ-  Font              ب-  Alignment                            ج-  Border                                 د-  Pattern

42- در یک خانه چه نوع اطلاعاتی نمی توان وارد کرد؟

أ-  متنی                         ب-  تاریخ و زمان                          ج-  عددی                                   د-  تصویر

43- برای ادغام سلولهای انتخاب شده کدامیک از عملیات زیر صحیح می باشد؟

            أ- Merge Cell                  ب-  Shrink to fit                          ج- Orientation                            د- Subscript

44- انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره Format Cells اگر متن در خانه فعلی جا نشود بقیه متن در سطر های بعدی قرار گیرند؟

أ- Wrap text                 ب- Merge Cells                        ج- Shrink To Fit                       د- این امکان در Excel وجود ندارد.

45- هر یک از خانه ها در کاربرگ(Sheet) چه نام دارد؟

            أ- Sheet             ب- Cell                                      ج-  Workbook                            د- File

46- برای کپی یه کاربرگ(Sheet) به محل مورد نظر .... .

‌أ-        آن را به همراه کلید Ctrl به محل مورد نظر درگ می کنیم.

‌ب-    بر روی آن کلیک سمت راست کرده و از منوی میان بر گزینه Move or copy را انتخاب نموده و Create a copy را تیک می زنیم.

‌ج-      کاربرگ را به محل مورد نظر درگ می کنیم

‌د-       موارد    أ و ب

47- کدام تابع برای محاسبه میانگین داده های عددی یک محدوده از خانه ها به کار می رود؟

            أ- Sum                           ب- Average                               ج- Round                                   د- Count

48- اگر عرض یک ستون کمتر از طول عدد درون آن باشد کدام خطا رخ می دهد؟

            أ- #Value                       ب- #Ref                                    ج- #########                        د- #Name

49- از کدام ابزار برای کپی فرمت یک خانه به خانه های دیگر استفاده می شود؟

            أ – Format painter          ب- Spelling                                ج- Zoom                                    د- Borders

50- طریقه نوشتن یک فرمول در یک خانه اکسل چگونه است؟

            أ- =a1+b1                      ب- a1+b1=                                ج- x=a1+d2                               د-  c1=a1+a2

51- هر یک از صفحات کاری چه نام دارد؟

أ- Sheet                         ب- Work book                           ج- Cell                           د- File

52- کدام مورد از نرم افزارهای صفحه گسترده نمی باشد؟

أ- Word                         ب- Excel                                    ج- لوتوس                       د- کواترو پرو

53- برنامه اکسل زیر مجموعه کدام یک از انواع برنامه های زیر است؟

أ- بانک های اطلاعاتی                  ب- واژه پردازها                            ج- صفحه گسترده ها        د- برنامه های ترسیمی

54- از طریق کدام یک از نوارهای موجود در برنامه اکسل می توان صفحه مورد نظر را انتخاب کرد؟

أ- نوار انتخاب کاربرگ                     ب- نوار ابزار طراحی                      ج- نوار عنوان                   د- نوار وضعیت

55- فایل صفحه گسترده را که شامل تعدادی از صفحات کاری است ......... می گویند؟

أ- Work book                             ب- Sheet                                   ج- Row              د- Active cell

56- نرم افزار اکسل در کدام موارد کاربرد دارد؟

أ- در امور مهندسی                      ب- کارهای مربوط به امور مالی      ج- برای بودجه بندی         د- همه موارد

57- وقتی وارد برنامه اکسل می شویم بطور پیش فرض چند کاربرگ وجود دارد؟

أ- 6                                           ب- 10                                        ج- 4                              د- 3

58- عناوین سطرها و ستون ها با کدام یک از موارد زیر مشخص می شود؟

أ- ستون ها بر حسب حروف لاتین و سطرها بر حسب ارقام                  ب- سطرها بر حسب حروف الفبا و ستون ها بر حسب ارقام

ج- سطرها و ستون ها بر حسب ارقام                                              د- ستون ها و سطرها بر حسب حروف

59- نام آخرین ستون یک کاربرگ چیست؟

أ- ZZZ                                        ب- ZVI                                      ج- XFD                          د- ZAA

60- در آدرس دهی سلول ها از علامت : برای محدود کرده کدام سلول ها استفاده می شود؟

أ- یک سلول                                ب- سلول های غیر مجاور              ج- سلول های مجاور        د- سلول های نا پیوسته